حسابداری و امورمالیمقالات آموزشی

تامین مالی از طریق بانکهای توسعه‌ای

تامین سرمایه به کمک بانکها

تامین مالی و سرمایه از طریق بانکهای توسعه‌ای ؛ بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند.

انواع بانك ها

بانك هاي تجاري:

مديريت سپرده ها و تسهيلات، انتقالات، عمليات بانكي داخلي و خارجي

بانك هاي سرمايه گذاري:

مديريت انتشار اوراق قرضه و سهام، عرضه هاي عمومي، تامين مالي پروژه اي، تاييد صلاحيت طرح ها

بانك هاي توسعه اي:

تمركز بر فعاليت هاي توسعه اي و زيست محيطي، عدم انجام امور بانكداري تجاري

بانک های توسعه ای ، بانکهایی هستند که به منظور تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی یک کشور، از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش آفرینی می کنند.

بانك هاي توسعه اي معروف

1-بانك توسعه اسلامي
2-بانك جهاني
3-بانك تجارت و توسعه اكو

مزاياي وام هاي خارجي

• مناسب براي پروژه هايي كه مصرف ارزي دارند.
• بر خلاف اعتبارات داخلي، با تصويب وام تمام مبلغ آن براي وام گيرنده كنار گذاشته مي شود.
• در صورت آشنايي كامل با دستورالعمل هاي بانك، جذب وجوه با سرعت قابل انجام است.
• تعاملات بين المللي كشور را بالا مي برد.
• شركتهاي مشاوره و پيمانكار دخلي در پروژه هاي وامي از تجربه كار در محيط هاي بين المللي برخوردار مي گردند.
• با افزايش تجربه كشور، زمينه صدور خدمات فني و مهندسي فراهم مي شود.
• بانك وام دهنده در صورت موفقيت پروژه مي تواند شركت ها و عوامل اجرايي پروژه را به پروژه ساير كشورها معرفي نمايد.
• تملك و مالكيت و مديريت كشور بر پروژه حفظ مي شود.
• در پروژه هاي سودآور تنها بهره مشخصي به وام دهنده پرداخت مي شود و مازاد سود و منافع پروژه در داخل حفظ مي گردد.
• منابع عظيم تسهيلات از اين طريق قابل حصول است.

نحوه اخذ وام از بانك هاي توسعه اي

1-فرايند هاي داخلي
2-فرايندهاي خارجي

چرخه و مراحل خارجي اخذ وام

فرايند هاي مربوط به وام دهنده
سند همكاري كشوري
شناسايي پروژه Identification
آماده سازي Preparation
ارزيابي Appraisal
مذاكرات Negotiation
تصويب Approval
موافقتنامه Agreement
اجرايي شدن Effectiveness
اجراي پروژه  Implementation
نظارت Supervision
خاتمه  Completion
ارزشيابي  Evaluation
بازپرداخت  Repayment

شناسايي پروژه Identification

پروژه ها توسط دستگاه هاي اجرايي شناسايي مي شوند.
بانك وام دهنده بايد آن را مستحق وام بداند.
بسياري از پروژه هايي كه واقعا مورد نياز كشور هستند مستحق وام اعلام نمي شوند!!!
¡مثلا طرح توسعه دانشگاه تهران مورد موافقت قرار نگرفت. ولي طرح تجهيز آزمايشگاه هاي دانشكده فني تصويب شد.

آماده سازي Preparation

آماده سازي به معني تهيه اسناد و مستندات مورد نظر بانك وام دهنده است. مثل گزارش ارزيابي زيست محيطي، گزارش تاثيرات اجتماعي از نظر جابه جايي ساكنين محلي، و غيره.
پيش بيني جريان وجوه مورد نياز، تعيين احجام و ساير اجزاي مطالعه پيش امكان سنجي.
تمام موارد به زبان انگليسي

ارزيابي Appraisal

اين ارزيابي بر اساس مستندات دريافتي از متقاضي وام توسط مشاور بانك وام دهنده انجام مي شود.
معمولا چندين ماه به طول مي انجامد.
معمولا با رفت و برگشت هيات ها و جلسات طولاني همراه است.
معمولا مذاكرات به زبان انگليسي صورت مي پذيرد.
عدم تسلط به زبان باعث تطويل بيش از حد مذاكرات مي شود.

مذاكرات Negotiation

مذاكرات نهايي پس از ارزيابي پروژه توسط وام دهنده برنامه ريزي مي شود.
معمولا در كشور ثالث، مثل فرانسه و لبنان و بلژيك برنامه ريزي مي شود، ولي در مواردي در ايران نيز انجام شده است.
اسناد اوليه موافقتنامه وام دراين مذاكرات مورد بحث و چالش قرار مي گيرد.
نكات مهم در اين مرحله چانه زني بر سر شيوه هاي پرداخت، شيوه هاي تداركات، حق امتياز ترجيح داخلي، نرخ ها و معافيت ها، حوزه هاي مداخله/منع مداخله وام دهنده، دوره اجرا، اجزاي پروژه …
تسلط بر اسناد وام قبل از حضور در جلسات مذاكره با اهميت است.
تيم مذاكره كننده بايد از قبل كاملا هماهنگ بوده و از تخصص هاي كافي برخوردار باشند.
پس از مذاكرات و نهايي شدن سند وام هر گونه تغيير مستلزم صرف انرژي زيادي است.
بعضا طرف وام گيرنده به علت شوق وام دقت كافي در مذاكرات از خود نشان نمي دهد.

تصويب Approval

شرح مذاكرات، اهداف پروژه و خلاصه وام پيشنهادي براي تصويب به هيات مديره بانك تقديم مي شود.
تصويب وام از طريق راي گيري در هيات مديره صورت مي پذيرد.
در جريان راي گيري، نماينده بانك از پروژه دفاع مي نمايد.
تا كنون كمتر پيش آمده كه در جريان بررسي و تصويب در هيات مديره بحث هاي جدي فني و چالشي در خصوص پروژه مطرح شده باشد.

موافقتنامه Agreement

تصويب هيات مديره به معني مجوز امضاي موافقتنامه وام است.
فرد مجاز از طرف وام گيرنده در وام هاي مستقيم وزير اقتصاد يا معاون وي به عنوان عضو هيات عامل است.
در وام هاي غير مستقيم بالاترين مقام دستگاه وام گيرنده سند وام را امضا مي نمايد. ولي ضمانتنامه توسط وزارت اقتصاد صادر مي گردد.

اجرايي شدن Effectiveness

ارائه نظريه حقوقي مبني بر عدم مغايرت مستندات وام با قوانين و مقررات داخلي.
آيا دستگاه وام گيرنده مجاز به اخذ وام بوده است؟
آيا پروژه مورد نظر از پروژه هاي تاييد شده بوده است؟
آيا كليه مفاد موافقتنامه وام با قوانين و مقررات داخلي همخواني دارد؟
تهيه برنامه تداركات 6 يا 9 ماهه.
تشكيل تيم مديريت پروژه.
افتتاح حساب مخصوص
معرفي نمونه امضا هاي مجاز

اجراي پروژه  Implementation

معمولا عليرغم صدور نظريه حقوقي با تعارضات قوانين داخلي و مفاد موافقتنامه وام همراه است.
تاخير در تدوين اسناد مناقصه
عدم تخصيص منابع داخلي تكميلي
گزارش هاي پيشرفت پروژه مستمر
پس از رفع مشكل سهم آورده داخلي، تسلط بر تداركات محوري ترين اصل در مديريت اين بخش است.

نظارت Supervision

نظارت از چند ناحيه صورت مي پذيرد و هدف آن حفظ پروژه در چارچوب هاي زماني و هزينه اي است.
وام دهنده به طور معمول سالانه چند هيات نظارتي اعزام مي نمايد.
در برخي پروژه ها نظارت ها بيش از آنكه موثر باشند فعال و يا منفعل بوده اند.
هر هيات نظارتي گزارش جامعي از وضعيت پروژه در زمان بازديد ارائه مي دهد كه حاوي نقاط ضعف و قوت و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مشكلات است.

خاتمه  Completion

خاتمه پروژه با خاتمه وام لزوما هم زمان نيست.
وام پس از انقضاي موافقتنامه خاتمه مي يابد، مگر اينكه تمديد شود.
تمام و يا بخشي از اجزاي وام ممكن است قبل از انقضاي موافقتنامه توسط هر يك از طرفين لغو و كنسل شود.
پروژه ممكن است با سرعتي بيش از برنامه ريزي اوليه و با استفاده از منابع كمكي تكميل شود.

ارزشيابي  Evaluation

معمولا پس از خاتمه پروژه گزارشي تحت عنوان ICR يا گزارش اختتام پروژه توسط يك مشاور مستقل تهيه مي شود.
اين گزارش حاوي روند و فراز و نشيب هاي اجراي پروژه براي درس آموزي و استفاده از تجربيات در پروژه هاي آتي است.
در ارزشيابي علاوه بر نحوه اجراي پروژه به نحوه ارائه و استفاده محصول پروژه به ذينفعان نيز پرداخته مي شود.
آيا بيمارستان ساخته شده داراي مراجعه كنندگان كافي است؟
آيا ساكنان محلي از ساخت آن چگونه تاثيري گرفته اند؟
آيا اين سرمايه گذاري تا چه حد به بازده اقتصادي رسيده است؟

بازپرداخت  Repayment

بازپرداخت معمولا با خاتمه موافقتنامه وام آغاز مي شود.
در صورت تمديد موافقتنامه بازپرداخت وام بانك توسعه اسلامي از تاريخي ديرتر آغاز مي شود.
در بانك جهاني تاريخ هاي بازپرداخت در تمديد موافقتنامه تغيير نمي كند و نيازمند درخواست رسمي ديگري است.
بازپرداخت سود تسهيلات در بانك جهاني در دوره استفاده از تسهيلات آغاز مي شود.
در بانك توسعه اسلامي تمام اصل و فرع پس از خاتمه موافقتنامه بازپرداخت مي شود.

[votes: 0 Rating: 0]

کانال تلگرام بیگ والت
برچسب ها
اخذ وام اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ بانک

میلاد دهقان

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ [email protected] آیدی تلگرام در حال حرکت به سمت جلو با تمام ❤

نظرات کاربران

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن