iraniantraders
umoforex

hushetalayi
dogeminers

invexpert
irandogebank
طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاریکارآفرینی و اشتغالزایی

تولید پودر ماهی Fish Meal از فرآوری ماهی

سرمایه گذاری در تولید پودر ماهی

تولید پودر ماهی يا آرد ماهی ( Fish Meal )

پروژه تولید پودر ماهی جهت تامین ماده اولیه خوراک دام، طیور و آبزیان جهت مصارف داخلی و صادرات آن به کشورهای دیگر یکی از طرح های توجیه پذیر در صنعت شلات و آبزی‌پروری میباشد.

این پود علاوه بر مصارف خوراکی برای دام ، طیور و آبزیان مصارفی از قبل: مصرف خوراکی برای انسان، مصرف دارویی، تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، صنعت رنگ سازی و… نیز دارد.

پودر ماهی چیست؟

ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ در واﻗﻊ آردي ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

پودر ماهی از طریق فرآوری ماهی از فرآیند صید تا پخته شدن، چربی‌گیری، پروتئین‌گیری، رطوبت‌گیری و بسته‌بندی محصول به دست می‌آید

این پودر در مکمل‌های غذایی صنایع دام، طیوروآبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تولید پودر ماهی بیشتر از ماهیان اقیانوسی غیر‌خوراکی مانند کوسه ماهی، مار ماهی، شیرماهی، کپور، ضایعات کنسرو‌سازی و تلفات استخر‌های پرورش ماهی استفاده می‌شود.

کیفیت محصول تولیدی هم تا حد زیادی به نوع مواد اولیه مصرف شده در تولید پودر ماهی بستگی دارد. محصول با کیفیت همواره بازار دارد.

تاریخچه ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ

ساﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣـﯽ رﺳﺪ.
در ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺮاغﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺮوژيﻫﺎ از ﺣﺪود 800 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد و ﯾﺎ ﻏﺬاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ژاپن ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ، ﻏﺬاي اﺻﻠﯽ در سفره اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اروﭘـﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
از ﻣﺎزاد ﺻـﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺮﯾﻨﮓ روﻏـﻦ ﺑـﺮاي، ﭼﺮمﺳـﺎزي و ﺻـﺎﺑﻮن ﺳـﺎزي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ. و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻏﺎزﯾﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘـﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘـﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن اﻫﻠﯽ، ﺧﻮک، ﻣﺮغ و ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزي و ﮐﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﻣﺮوزه روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي دام و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه در آﺑﺰيﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي دارد.

جايگزين های پودر ماهی

اصولا از آنجايي که پودر ماهي به عنوان منبع پروتئين وارد غذاي دام ميشود، هر ماده اي که بتواند پروتئين مورد نياز دام و طيور را براورده کند، نيز ميتواند جايگزين آن باشد.

از جمله ميتوان به مواد با منشا پروتئين حيواني مثل:
پودر گوشت، پودر کشک، پودر شير خشک حيواني، پودر خون و پودر پر و…

و از طرف ديگر مواد با منشا پروتئين گياهي مانند:
کنجاله سويا، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کنجد، کنجاله بادام زميني، کنجاله بذر کتان، گلوتن و… اشاره کرد.

از بين پروتئين هاي حيواني، کشک، گوشت، شير همگي استفاده انساني نيز دارند و استفاده آنها براي توليد پودر به صرفه نمي باشد. در بين مابقي پودر ماهي از کيفيت پروتئيني بيشتري برخوردار است.

تجهیزات خط تولید پودر ماهی

تولید پودر ماهی شامل دیگ‌های پخت، دستگاه‌های TVN‌ گیری، چربی‌گیری، رطوبت‌گیری، آسیاب و دستگاه کیسه پرکن می‌شود‌.

روش تولید پودر ماهی به روش کانتنیوس یا پیوسته

روش کانتنیوس تولید پودر ماهی روشی است که در این سیستم مواد اولیه اندک اندک ولی به صورت پیوسته و بدون وقفه به روش پخت و پرس و خشک کردن صورت می گیرد و مدت تولید در این روش از ابتدای ورود مواد اولیه تا مرحله کیسه گیری و توزین کیسه ها حدود 40 دقیقه می باشد که با توجه به زمان اندک تولید کیفیت نوع محصول بالا می باشد.

تحویلگیری:

شامل دو دسته ضایعات کنسروی که شامل گوشت خرد شده و استخوان برگشت داده شده از کنسرو سازی می باشد و گروه بعدی نیز شامل ماهیهای غیرماکول و یا ماهیهائی که چندان مصرف انسانی ندارند، می باشند. که بعد از تحویلگیری و شستشو توسط بالابر حلزونی به سمت سالن تولید هدایت می شوند.

پخت:

در این دستگاه که طول آن 4 متر است بار ضایعات از اطاق تحویلگیری توسط بالابر به این قسمت هدایت شده و از جداره دستگاه بطور غیر مستقیم تا حدود 170 درجه سانتی گراد و از داخل نیز بخار مستقیم تا دمای 220 درجه سانتی گراد به آن داده شده تا بار بصورت له شده و داغ بعد از 5 دقیقه وارد مرحله پرس شود.

پرس:

در این مرحله بار ضایعات به روش پرس حلزونی پرس شده تا حدود 70% خون، آب و چربی آن گرفته شده و الباقی به صورت تفاله خشک وارد مرحله خشک گردد.

خشک کردن:

بار پرس شده در این قسمت که به طول 12 متر است و در دمای غیر مستقیم 180 درجه سانتی گراد می باشد به جلو رانده می شود که در آخر پودر حاصل کاملا خشک و داغ می باشد و به قسمت سرد کن هدایت می شود.

سرد کن:

در این قسمت پودر داغ توسط هوای سرد مستقیم و جداره سرد دستگاه که با سیستم خنک کن سرد می شود، گرمای آن گرفته و در همین مرحله به مقدار 7 در هزار آنتی اکسیدان اضافه می گردد.

آسیاب و کیسه گیری:

پودر خروجی از سرد کن به طرف آسیاب هدایت شده و سپس توسط دستگاه پنومات و پرکن کیسه گیری می شود و بعد از توزین توسط سردوز، گونیها دوخته و آماده می گردد.

بازار فروش و تولید پودر ماهی

مهم‌ترین بخش هر فعالیت تولیدی بخش فروش و بازاریابی است.

با توجه به رشد روز افزون جمعيت، نياز انسان به غذا و همچنين اهميت مواد پروتئيني و گوشتي در سبد غذايي خانواده ايراني، پرورش دام و پروش طيور و پرورش آبزيان روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميکند.
غذاي دام در رشد و کيفيت گوشت حاصل از آن نقش مهمي را ايفا ميکند.
حتي غذاي دام در طعم گوشت دام و طيور و آبزيان نقش به سزايي دارد.
لذا با توجه به انچه که ذکر شد، غذايي که بتواند نياز هاي دام و در نتيجه انسان را ارضا نمايد از اهميت خاصي برخوردار است.
پودر ماهي با توجه به غناي پروتئيني خود و اينکه برخاسته از طبيعت است، منبع اصلي براي تهيه غذاي دام به شمار ميرود.

مطالعات نشان داده است، پودر ماهي به رشد طبيعي دام و طيور سرعت مي بخشد. به طوري که يک جوجه مرغ با رژيم پروتئيني پودر ماهي، در مدت کوتاه تري در مقايسه با رژيم هاي غذايي رايج به رشد کامل خود ميرسد.

گرفتن مجوزهای موردنیاز برای تولید پودر ماهی

برای گرفتن مجوز‌ها باید به سراغ وزارت صنایع بروید اما جلب رضایت و گرفتن مجوز‌های بهداشتی، زیست‌محیطی و دامپزشکی در این کار الزامی است.
گرفتن مجوز‌های احداث به حدود دو تا سه ماه زمان نیاز دارد.
به محض تکمیل پروژه و آماده شدن خط تولید می‌توانید سراغ مجوز‌های بهره‌برداری بروید.
البته فراموش نکنید که رعایت استاندارد‌های بهداشتی و دامپزشکی در این بخش بسیار اهمیت دارد‌.

خلاصه نیازمندی های طرح تولید پودر ماهی:

عمده مواد اولیه مصرفی در تولید پودر ماهی: فانوس ماهیان، ضایعات ماهیان خوراکی و …

میزان تولید روزانه: 5 تا 6 تن
زمین موردنیاز: حدود 2 تا 3 هزار متر که فقط باید هزار متر را به سوله اختصاص دهید.
اشتغالزایی: 15 تا 20 نفر
دوره بازگشت سرمایه: 3سال

سرمایه گذاری مورد نیاز: 5 – 6 میلیارد تومان
تقریباً 2.5 میلیارد تومان هزینه تجهیزات خط تولید میشود و مابقی هم برای تامین مواد اولیه، خرید زمین، احداث بنا و دستمزد کارگران است.

امکانات و تسهیلات قابل ارائه:
ارائه کلیه امکانات زیربنایی، تامین آب، برق، تلفن و سوخت،  تخصیص زمین مناسب پس از ارائه و تصویب طرح و احراز توانمندی مالی صدور کلیه مجوزهای لازم

  • واردات این کالا ارزش افزوده بالایی که باید در چرخه صنعت کشور باشد را به خارج از کشور هدایت می‌کند و همچنین خروج بی رویه ارز را نیز به همراه دارد. لذا با توجه به توضیحات ارائه شده و بازده سرمایه و نرخ بازگشت مناسب سرمایه، طرح تولید پودر ماهی را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب می‌توان معرفی نمود.invexpert

persiandogecoin

ads
ads
برچسب ها

قانون سبز نظرات معتبر مانیتورینگ بیگ والت

کاربران گرامی برای این که نظرات مفید شما برای ما خیلی مهم است و می تواند روی تصمیم دوستان تاثیر داشته باشد پس ما از نظرات فیک و تخریب کننده پیشگیری می کنیم، شما طبق قانون جدید سایت مانیتورینگ بیگ والت باید در سایت ثبت نام کنید و اطلاعات خود را کامل وارد کنید تا بتوانید در سایت نظر بفرستید. همچنین از این پس می توانید مدارک برداشت های خود را در قسمت نظرات سایت ارسال کنید.

نظرات کاربران

لطفا برای نظر دادن وارد شوید.
  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن