مقالات آموزشی

شرح وظایف مدیر مالی دست راست مدیریت

financial manager

مدیر مالی « ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺣﺮﻓﻪ اي »  اﺳـﺖ ﮐﻪ داراي « ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي » ﺑﻮده وﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وداﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .

شرح وظایف

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات وﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ و ﺳﺎﯾﺮ داراﺋﯿﻬﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﯽ , ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد, اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋـﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿـﻮﺗﺮي.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻃﺮح رﯾﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت وﺟﻮه ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ , دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ , روﺷﻬﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي واﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ.

درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ از واﺣﺪﻫﺎ ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ وﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎ ،

اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ , ﻣﻘﺮرات , دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ـ ودرﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ـ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎ وﮐﺪﯾﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ و اﻧﺒﺎر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه وﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﮑـﯿـﺞ.

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﻮال و داراﺋﯿﻬﺎي ﺷـﺮﮐﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد وزﯾﺎن و ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ , روﺷﻬﺎ , و ﻓﺮﺿﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ واﻋﻼم ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ روش ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ.

اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق.

ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ وام، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳﺎﯾﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي واﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت.

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺷـﺮﮐﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز و اﻋﺰام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﻮال و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

0 0 رای
به این مقاله امتیاز دهید

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

miladmilan

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ miladmilan1@ آیدی تلگرام در حال حرکت به سمت جلو با تمام ❤
مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x