exbonds
طرح توجیهی

تولید اسانس سیگار ، طعم دهنده و معطر کننده سیگار

تولید اسانس های صنعتی، مصرفی در تولید سیگار

طرح توجیهی تولید اسانس سیگار و مصرف آن در ساخت سیگار

اسانس ها یا روغن های فرار از جمله مواد موثر گیاهان هستند که شامل مخلوط پیچیدهای از مواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … میباشند. اسانسها نوعی ترکیبات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه با بخار آب بدست می‌آید و وزن مخصوص آنها غالباً از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هستند (به خصوص اگر تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسانس-ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما به اندازه کمی در آب حل شده و بوی خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بر اثر حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد. همچنین طعم اسانسها نیز با یکدیگر متفاوت است.

انواع اسانس های موجود

اسانسها دارای خصوصیات مشترکی بوده و عمدتاً ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روی کاغذ بجا نمی‌گذارند، بر خلاف روغنهای ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها دارای طعمهای گس، ملایم، سوزاننده، تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، شبه طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند.

اسانس های طبیعی:

اسانس های طبیعی و ترکیبات وابسته (اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهای تقطیر (آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن (فشردن بخش برونبر و لایه بیرونی پوست مرکبات) و استخراج با حلال بدست میآیند.

اسانس های شبه طبیعی:

اسانس های مشابه طبیعی فرآوردههایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بوده و از نظر بو مشابه اسانسهای طبیعی میباشند.

اسانس های مصنوعی:

اسانس های مصنوعی فرآوردههایی هستند که به طور تجاری از مواد شیمیایی آلی مشابه اسانسهای طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهای طبیعی را دارا میباشند.

اجرای طرح توجیهی اسانس های صنعتی

منطقه مناسب برای اجرای طرح باید در نزدیکی به مصرف کنندگان محصول (کارخانه های سیگار) و یا نزدیک بودن به محل تأمین مواد اولیه انتخاب شود.

به منظور اجرای طرح توجیهی اسانس های صنعتی در تولید سیگار شما تعدادی نیروی انسانی مثل: مدیرعامل، مدیر کارخانه، کارشناس ارشد، کارشناس، پرسنل توليد، مدير مالي، مدير فروش، معاون حقوقی، حسابدار، کارشناس فروش، منشي، لجستيک، آبدارچی و نگهبان نیاز دارید.

خط تولید تولید اسانس سیگار

در تولید سیگار اسانس‌دار از مانتول که نوعی اسانس نعنا میباشد، به طور گسترده استفاده میشود و اسانسهای دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

فرآیند تولید اسانس های صنعتی در تولید سیگار:

  1. تقطیر
  2. استخراج به کمک حلال
  3. فیلتر کردن
  4. پرس کردن

تجهیزات و ماشین آلات:

سیستم سرمایش
سانتریفیوژ سنگین با 1200 دور بر دقیقه
راکتور همزن دار برای واکنش
خشک کن دارای ترموستات برای کنترل دما
فیلتر خلا
مخازن نگهداری مواد
تجهیزات واحد یوتیلیتی
دستگاههای بسته بندی محصول
تجهیزات آزمایشگاهی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید: ۹۲٫۵ میلیون ریال بر آورد شده است.
سایر هزینه ها: براي در نظر گرفتن سایر هزینه هاي پیش بینی نشده در طـول دوره احداث کارخانه، مبلغ 3 درصد به هزینه اولیه احداث کارخانه اضافه میگردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت:

طرح تولید مانتول: ۲۴۲۹۱۴۱۳
طرح تولید اسانس مصنوعی: ۲۴۲۹۱۴۱۲
طرح تولید انواع اسانسهای شیمیایی: ۲۴۲۹۱۴۱۰
طرح تولید اسانس میوه: ۱۵۴۹۱۴۲۰

استانداردهای ملی

شماره استاندارد  موضوع 
  4378 اسانس‌ها – نمونه‌برداري
  2274 روشهاي نمونه‌برداري و آزمون اسانس‌هاي طبیعی
  2274 -4 اسانس‌ها – اندازه‌گیری مواد باقیمانده پس از تبخیر – روش آزمون
  2274 -5 اسانس‌ها – اندازه‌گیری چرخش نوري – روش آزمون
  2274 -6 اسانس‌ها – اندازه‌گیری ضریب شکست – روش آزمون
  2274 -7 اسانس‌ها – اندازه‌گیری میزان فنل – روش آزمون
  2274 -8 اسانس‌ها – اندازه‌گیری مواد باقیمانده پس از تقطیر در خلاء
  2274 -9 اسانس‌ها – اندازه‌گیری چگالی نسبی
  4377 اسانس‌ها – اندازه‌گیری ارزش کربنیل به روش کلرور
  3754 اسانس طبیعی نعنا – ویژگی‌ها

وضعیت بازار اسانس سیگار

کشورهای عمده تولیدکننده:  آمریکا، انگلستان، آلمان، مالزی، هنـد، چـین و…
کشورهای عمده مصرف کننده: کشورهای تولیدکننده دخانیات مثل: آمریکا و کشورهای اروپایی

شرایط صادرات

در حال حاضر به دلیل وارداتی بودن محصول، اولویت تولید این محصول براي مصارف داخل کشور می‌باشد و در صورت رفع نیاز داخلی، میتوان به صادرات این محصول پرداخت. در حال حاضر صادرات محصول وجود ندارد و ضوابط کلی بر صادرات کالاها براي صادرات این کالا از کشور معتبر میباشد.

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

یکی از مهمترین حمایتهاي مالی براي طرحهاي صنعتی اعطاي تسهیلات بلند مدت براي ساخت و تسهیلات کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی سالانه طرح میباشد. در ادامه شرایط این تسهیلات براي طرحهاي صنعتی آمده است.

• در بخش سرمایه گذاري ثابت جهت دریافت تسهیلات بلند مدت بانکی اقلام ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف 70 درصد سرمایهگذاري ثابت در محاسبه لحاظ میشود.

  1. ساختمان و محوطهسازي طرح، ماشین آلات و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب 60 درصد محاسبه میگردد.
  2. ماشین آلات خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب 90 درصد و در غیر این صورت با ضریب 75 درصد محاسبه میگردد.
  3. در صورتیکه حجم سرمایهگذاري ماشین آلات خارجی در سرمایهگذاري ثابت کمتر از 70 درصد باشد، اقلام بند 1- 1 جهت دریافت تسهیلات ریالی با ضریب 70 درصد محاسبه میگردد.

• این امکان وجود دارد، طرحهایی که به مرحله بهرهبرداري میرسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان 70 درصد از شبکه بانکی تأمین گردد.

• نرخ سود تسهیلات ریالی در وامهاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت 12 درصد و نرخ سودتسهیلات ارزي 2%+Libor  و هزینههاي جانبی، مالی آن در حدود 1/25% مبلغ تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات ارزي براي مناطق محروم 3 درصد ثابت میباشد.

• مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیلات ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 8 سال در نظر گرفته میشود.

• حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم 10 سال در نظر گرفته میشود.

• علاوه بر تسهیلات مالی معافیتهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میباشد:

  1.  با اجراي طرح در شهركهاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبرداري 80 درصد معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد.
  2. با اجراي طرح در مناطق محروم 10 سال اول بهرهبرداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود.
  3. مالیات براي مناطق عادي (به جز شهركهاي صنعتی و مناطق محروم) 25 درصد سود ناخالص تعیین شده است.

خلاصه طرح توجیهی تولید اسانس سیگار

خلاصه طرح توجیهی تولید اسانس مصرفی در تولید سیگار با ظرفیت تولید سالیانه ۷۲ تن
زمین مورد نیاز: 5000 مترمربع (۱۰۰۰مترمربع مربوط به سالن تولید)
اشتغالزایی طرح: 25 نفر
سرمایه ثابت: حدوداً 3 میلیارد تومان
سرمایه در گردش: حدوداً 1 میلیارد تومان
سرمایه کل: 4 میلیارد تومان برآورد میشود

0 0 رای
امتیاز مقاله

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

برچسب ها
مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن