exbonds
مقالات کسب و کار

کابوتاژ COBOTAGE چیست؟

حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی است

رویه کران بری (کابوتاژ)

کابوتاژ تعاریف زیادی دارد:

کران بری یا کابوتاژ (به انگلیسی: Cabotage) رویه ای است که کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگری در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه مرزی حمل می شود.
كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از يك نقطه گمرك خانه به نقطه ديگر كشور از راه دريا و يا رودخانه‌هاي مرزي
کابوتاژ در حمل و نقل هوایی عبارت است از حمل و نقل مسافر ،کالا و یا محموله های پستی بین مبداء و مقصدی که هر دوی آنها در قلمرو کشور واحدی قرارداشته باشند
کالاهایی که از راه رودخانه یا دریا مرزی به مناطق آزاد حمل می شود و در صورتی که برای استفاده در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری یا کابوتاژ می گردد. هرگاه کالای کران برد (کالای کابوتاژی) با وسیله نقلیه داخلی حمل بشود نیز تابع رویه کالای کران برد (کالای کابوتاژی ) می گردد.

اصطلاحا پروانه خروج موقت وسیله نقلیه را نیز کابوتاژ گویند.

GCOMS چیست ؟

شرایط کابوتاژ :

1- خروج کالای کابوتاژی از خاک کشور و ورود مجدد آن از نقاطی میتواند صورت بگیرد که در آن نقاط گمرک دایر و آن گمرک برای انجام تشریفات کابوتاژ مجاز و مفتوح باشد.
(گمرک های مجاز برای انجام تشریفات کابوتاژ از طرف اداره کل گمرک تعیین و جهت استحضار عامه آگهی می شود.در موارد استثنائی ممکن است حمل کالا بطور کابوتاژ از گمرک خانه های دیگر نیز اجازه داده شود لیکن این اجازه فقط از طرف اداره کل گمرک پس از رسیدگی ممکن است صادر گردد).

2-کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی مذکور در این آئین نامه می باشد.

3- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز است می توان با انجام تشریفات و مقررات مذکور در بخش دوم این فصل بعنوان کابوتاژ حمل نمود لیکن کالائیکه طبق قوانین مخصوص ممنوع الصدور است و همچنین کالائیکه صدور آنها بموجب تصویبنامه ها یا مقررات دیگر یا غیر مجاز یا مشروط باشد برای کابوتاژ قبول نمی شود مگر با اجازه مخصوص اداره کل گمرک در هر مورد. اداره کل گمرک می تواند صدور چنین اجازه را در هر مورد علاوه بر تودیع سپرده مذکور این آئین نامه بهر گونه قید و شرط دیگری هم کهمقتضی بداند موکول و مشروط نماید.

4-گمرک در هر مورد که لازم تشخیص بدهد می تواند قبول کالائی را برای کابوتاژ بشرط بدرقه تا گمرک مقصد مشروط نماید در اینگونه موارد برای تعیین ماموران و هزینه مسافرت و فوق العاده آن ها طبق مقررات این آیین نامه رفتار می شود.

5- کالای کابوتاژی باید در مدتی که از طرف گمرک مبداء تعیین می شود به گمرک مقصد برسد، مدت مذکور را گمرک مبداء در هر مورد با توجه به نوع وسائط نقلیه و مسافت و کیفیت راه و کیفیت فصول مختلف سال تشخیص و تعیین می نماید.
(علاوه بر مدت مزبور گمرک مهلت دیگری نیز برای ارائه گواهی نامه گمرک مقصد که حداکثر آن 3 ماه از تاریخ صدور گواهی نامه مزبور خواهد بود تعیین نمود).
تبصره : هرگاه صاحب کالای کابوتاژی آنرا ظرف مدت مقرر بمقصد جز در مورد قوه قهریه (فرس ماژور) نرساند مکلف به پرداخت جریمه از یکصد الی یک هزار ریال به تشخیص رئیس گمرک می باشد.

6- برای کالای کابوتاژی اظهار نامه روی اوراق چاپی مخصوص در دو نسخه تنظیم و تسلیم می شود در این اضهار نامه باید تعداد, نوع بسته علامت, شماره وزن با ظرف , نوع کالا , وزن خالص و ارزش کالا و نام گمرک مقصد و راهی که کالا طی خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگی قید خواهد شد.

7- هرگاه کالای مورد اضهار نامه از نوع کالایی باشد که برای صادرات قطعی آن ها از کشور قیود و شرایطی طبق قوانین و مقررات مربوط وضع شده یا در آتیه وضع شود صاحب کالا یا نماینده او ملزم است که انجام آن قیود و شرایط را در صورت نرسیدن کالا به مقصد , قبلا و به نحوی که مورد قبول گمرک باشد تضمین یا تامین کند.

8- در مورد کالایی که صدور آن ممنوع یا غیر مجاز و یا مشروط است حمل آن به صورت کابوتاژ فقط با اجازه مخصوص اداره کل گمرک می تواند صورت بگیرد در این موارد صاحب کالای کابوتاژی یا نماینده او باید مبلغی معادل 3 برابر فوب کالا به صورت سپرده به گمرک در مقابل اخذ قبض رسید بپردازد و در مواردی که اداره کل گمرک شرایط دیگری نیز برای حمل آن کالا به طور کابوتاژ مقرر نموده باشد انجام آن شرایط را نیز موافق نضر گمرک محل قبلا” تامین یا تضمین کند.

تبصره : از سپرده موضوع این ماده حداقل 10 درصد آن باید نقدا” یا تضمین بانکی تودیع شود و نسبت به بقیه گمرک مجاز است در مواردی که مقتضی بداند ضمانت کتبی معتبر بپذیرد.

9- همین که ورقه اظهار نامه کابوتاژ تسلیم گمرک گردید از طرف گمرک به معاینه و رسیدگی و ارزیابی کالا و تطبیق مشخصات مشهود با مندرجات اضهار نامه اقدام می شود.

10- پس از اختمام عملیات ارزیابی و صدور پروانهکابوتاژ در سه نسخه به هر یک از بسته های موضوع پروانه کابوتاژ پس از نخ کشی یا مفتول کشی پلمپ گمرک الصاق می گردد و دو نسخه از پروانه کاپوتاژ در اختیار صاحب کالا قرار می گیرد.

11- صاحب کالای کابوتاژی مکلف است پروانه کابوتاژ را در تمام مدت حمل همراه محموله نموده و کالای کابوتاژ ی را از راه های مجاز خارج و وارد کند.

12- در مورد کالای کابوتاژی که ممنوع الصدور یا غیر مجاز و یا مشروط نسیت هرگاه صوانحی پیش آید که رسیدن محموله را به مقصد در مدت اعتباری که تعیین گردیده است غیر ممکن سازد ذینغع می تواند با ذکر علل و موجبات تاخیر کتب” از گمرک مبدا در خواست تمدید مدت بنماید گمرک مبدا در صورتی که در خواست مزبور قبل از انقضاء مدت اعتبار رسیده باشد و علل اظهار شده را هم موجه تشخیص دهد می تواند مدت اعتبار را تمدید نماید.
(هرگاه در خاست تمدید بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه به گمرک برسد و گمرک مبداء علل در خواست را موجه تشخیص بدهد با در خواست مزبور در مقابل اخذ حداقل جریمه انتظامی موضوع تبصره ذیل ماده 239 کتاب رضا بنائی موافقت می نماید.هر تمدیدی که گمرک مبدا با آن موافقت می کند باید بلافاصله گمرک مقصد را مطلع سازد.)

13-در مورد کالای کابوتاژی که ممنوع الصدور یا غیر مجاز و یا مشروط اجازه تمدید در هر مورد باید با اطلاع گمرک مقصد نیز برسد و در صورتی که در خواست تمدید بعد از انقضاء مدت پروانه کابوتاژ تسلیم شده باشد اداره کل گمرک ضمن موافقت با تمدید میزان جریمه انتظامی را که باید اخذ شود نیز تعیین می نماید.

تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی، میزان تضمین کران بری (کابوتاژ)

اظهارنامه کالای کابوتاژی در دو نسخه تنظیم می گردد و در این اظهارنامه باید تعداد, نوع بسته علامت, شماره وزن با ظرف , نوع کالا , وزن خالص و ارزش کالا و نام گمرک مقصد و راهي که کالا طي خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگي قيد خواهد شد.
سواحل دریای خزر از تشریفات کابوتاژ معاف است

3 1 رای
امتیاز مقاله

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

برچسب ها

میلاد دهقان

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ miladmilan1@ آیدی تلگرام در حال حرکت به سمت جلو با تمام ❤
مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن