فرهنگ لغت کسب و کار و سرمایه گذاری

واژه نامه کلمات، اصطلاحات و تعاریف کسب و کار

فرهنگ لغت کسب و کار (Business Dictionary): فضای کسب و کار اینترنتی روز به روز بزرگتر و عمومی تر می شود. از این رو  در جهت درک بهتر و آسان تر شما عزیزان و همراهان این فضای نامحدود، کلمات و اصطلاحات انگلیسی مهم در این زمینه را برای شما ترجمه کرده‌ایم.

ترجمه کلمات و واژه‌های پرکاربرد در هنگام فعالیت درآمدزایی در اینترنت

جستجو: برای فعال کردن قابلیت جستجو از کلیدهای کمکی Ctrl + F استفاده کنید.


Home
/həʊm/

خانه
در سایتهای اینترنتی به معنی صفحه اصلی سایت به کار می‌رود.


About Us
/əˈbaʊt ʌs/

درباره ما
اگر بخواهید اطلاعات بیشتری درباره مدیریت، همکاران، فعالیت و هدف یک سایت بدانید باید به این بخش بروید.


Sign up / Register
/sʌɪn ʌp/ • /ˈrɛdʒɪstə/

ثبت نام / عضویت
اگر بخواهید در یک سایت اینترنتی ثبت نام کنید و حساب کاربری بسازید باید به یکی از این بخش‌ها بروید.


Sign in / Login
/sʌɪn ɪn/ • /ˈlɒɡɪn/

ورود
اگر بخواهید به حساب کاربری خود که در یک سایت اینترنتی ایجاد کرده‌اید وارد شوید باید از این بخش استفاده کنید.


Log out
/lɒɡ aʊt/

خروج
اگر بخواهید از حساب کاربری خود در یک سایت خارج شوید باید از این بخش استفاده کنید.


Account / Dashboard
/əˈkaʊnt/ • /ˈdaʃbɔːd/

حساب / داشبورد
بعد از وارد شدن به سایت برای دیدن خلاصه اطلاعت و فعالیت حساب کاربری خود به یکی از این بخش‌ها مراجعه کنید.


Profile / setting
/ˈprəʊfʌɪl/ • /ˈsɛtɪŋ/

پروفایل
از این بخش می‌توانید اطلاعات شخصی خود را مدیریت کنید.


setting
/ˈsɛtɪŋ/

تنظیمات
از این بخش می‌توانید تنظیمات لازم را بر روی حساب کاربری خود را اعمال کنید. (رمز ورود، کد تراکنش، ورود 2 مرحله‌ای و…)


Balance
/ˈbal(ə)ns/

تعادل / تتمه حساب
میزان موجودی حساب (Account Balance) و باقی مانده درآمد شما در سایت یا حساب مورد نظر را نشان می‌دهد.


Amount
/əˈmaʊnt/

میزان، مقدار
وقتی که بخواهید مبلغی را در جای وارد کنید با این کلمه مواجهه خواهید شد.
[Enter Amount: مقدار (پول) را وارد کنید.]


Withdraw
/wɪðˈdrɔː/

کنار کشیدن، بیرون کشیدن
در سایت های اینترنتی به مفهوم برداشت درآمد و پول است.
یعنی هر وقت بخواهید درخواست برداشت دهید باید به این قسمت مراجعه کنید.


Deposit
/dɪˈpɒzɪt/

سپرده، گذاشتن، به حساب بانک گذاشتن
در سایت های اینترنتی به مفهوم سرمایه‌گذاری است.
یعنی هر وقت بخواهید در سایتی مبلغی پول را به عنوان سرمایه گذاری واریز کنید باید به این بخش مراجعه کنید.


Referral link / Affiliate / banner
/rɪˈfəːr(ə)l lɪŋk/ • /əˈfɪlɪeɪt/ • /ˈbænə(r)/

لینک ارجاع / وابسته / بنر
در سایت های اینترنتی به منظور دریافت لینک زیرمجموعه گیری برای دعوت دوستان و افزایش درآمد با دریافت پورسانت باید به یکی از این بخش‌ها رفته و از ابزارهای تبلیغاتی موجود استفاده کنید.


Referral / Partner
/rɪˈfəːr(ə)l / • /ˈpɑːtnə/

ارجاع / شریک
برای دیدن زیرمجموعه‌ها و شریک‌های کاری خود که با لینک یا کد معرف شما در سایت ثبت نام کرده‌اند باید به یکی از این بخش‌ها مراجعه کنید.


History
/ˈhɪst(ə)ri/

تاریخچه، پیشینه، سابقه
در سایت های کسب درآمد اینترنتی به منظور مشاهده سابقه فعالیت‌ها، پرداخت‍‌ها، برداشت‌ها و… به این بخش بروید.


Contact Us / Support
/ˈkɒntakt ʌs/ • /səˈpɔːt/

تماس با ما / پشتیبانی
فرم ارسال پیام یا اطلاعات ارتباط با پشتیبانی و مدیریت سایت در این بخش قرار دارند.


bonus / Prize
/ˈbəʊnəs/ • /prʌɪz/

پاداش، جایزه
اگر سایتی مسابقه یا فعالیتی برای جایزه دادن داشته باشد. جزئیات آن در این بخش قابل مشاهده است.


Earned
/ˈɜːrn/

به دست آورده، برداشت شده
به معنی درآمدها و سودهای برداشت شده از سایت مورد نظر است.


Payment / wallet
/ˈpeɪm(ə)nt/ • /ˈwɒlɪt/

پرداخت / کیف پول
در تنظیمات برای مشاهده اطلاعات مربوط به حساب و کیف پول های شما یا در بخش‌های دیگر مثل مشاهده تاریخچه تراکنش‌ها استفاده می‌شود.


Details
/ˈdiːteɪl/

جزئیات
جزئیات مربوط به حساب کاربری، طرح‌ها، روشهای پرداخت و…


Principle
/ˈprɪnsɪp(ə)l/

اصل پول، سرمایه اولیه
در سایت های سرمایه‌گذاری برای مشخص کردن وضعیت برگشت سرمایه اولیه از این کلمه استفاده می‌شود.


FAQ
/ɛfeɪˈkjuː/

سؤالات متداول
اگر در مورد سایت سوالی ذهن شما را مشغول کرده به این بخش بروید به احتمال 90% جواب سوال خود را پیدا خواهید کرد.


Rules / Agreements.
/ruːl/ • /əˈɡriːm(ə)nt/

قوانین / توافق نامه ها
تمام قوانین و توافق نامه بین سایت و کاربران در این بخش قرار گرفته است.


دکمه بازگشت به بالا
بستن