بازاریابی

مارکتینگ چیست؟

بازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing):به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.

اصول بازرگانی رسمی که منشأ آن از ایالات متحده آمریکا است. ابتدا در آغاز قرن بیستم در چندین دانشگاه ایالات متحده به عنوان درس بازرگانی جداگانه‌ای تدریس می‌شد. اینگونه تلقی می‌شود که به عنوان اصول بازرگانی از سه مرحله ذیل عبور کرده باشد: «دوره تولید» که در آن بازاریابی تنها به واسطه محدودیت‌های تولید دچار محدودیت بود (تا دهه ۱۹۳۰)؛ «دوره فروش» که در آن بازاریابی هر آنچه شرکت تولید می‌کرد به بازار تحمیل می‌کرد (تا دهه ۱۹۵۰)؛ و «دوره مشتری» که در آن مشتری در مرکز تمام فعالیتها قرار داشت.

انواع‌بازاریابی

بازاریابی صنعتی،بازاریابی مصرفی،بازاریابی چندسطحی،بازاریابی پارتیزانی،بازاریابی مویرگی،بازاریابی چریکی،بازاریابی دهان به دهان،بازاریابی اینترنتی،بازاریابی تک به تک،بازاریابی شبکه‌ای،بازاریابی ویروس‌وار،بازاریابی سیستماتیک،بازاریابی مفهومی،ترکیبی،ارزشی و…

Close