فروش

فروش چیست؟

فروش تعاریف مختلفی دارد.
فروش، انتهای ترین عملیات بازاریابی در یک معامله و شروع یک رابطه بلند مدت با مشتری است.

فروشندگی، حرفه ای پیچیده و سخت بوده و موفقیت در گرو برخورداری از مهارت های فنی و تخصصی، ارتباطی و تعاملی با انسان ها است.

فروش، بحثی است که از دو زاویه قابل طرح است، “زاویه ی شرکت و زاویه ی مشتری”

بدین ترتیب فروش فرایندی است که دارای چهار مرحله است:
۱. درک نیازهای مشتری
۲. درک آن چیزی که مشتری “ارزش” تلقی می کند
۳. ارائه راه حلی برای رفع این نیاز در چارچوب تعریف مشتری از “ارزش”
۴. جلب رضایت مشتری

در این چارچوب فروش عبارت است از کمک کردن به مشتری به منظور خرید آن خدمت یا محصولی که نیازهایش را مرتفع ساخته و برای وی ایجاد ارزش کند. به طور کلی “ارزش” از این دیدگاه یا در چارچوب هزینه کمتر قابل تعریف است و یا کیفیت. اینکه کدام عامل برای مشتری اولویت دارد نکته ای کلیدی محسوب می شود.

 

Close