مدیریت

 • مقالات آموزشیتصویر از شایسته شناسی چیست؟

  شایسته شناسی چیست؟

  شایسته شناسی: در سطح ملی و کلان شایسته شناسی نیازمند تمهیدات مناسب وخاص خود می باشد حفظ سوابق و ضبط ویژگیها و توانمندیها‌ی شایستگان دارای اهمیت ویژه ای است. که امروزه با توسعه نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد بانک اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به شایستگان بالفعل و بالقوه برحسب توانمندی ذهنی و روحی- عمومی و تخصصی و براساس بررسیها‌ی دقیق علمی و آزمونها‌ و مصاحبهها‌ی ساختارمند شناخته می شوند. شایسته‌شناسی یکی از ارکان فرآیند شایسته سالاری مدیران لایق از صفات ذیل‏ برخوردار باشند:1-داشتن ایمان و ارتباط با خداوند2-داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم3-داشتن سعه صدر4-داشتن صبر و شکیبایی…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از شایسته خواهی چیست؟

  شایسته خواهی چیست؟

  شایسته خواهی به معنی ایجاد فرهنگ احترام به شایستگان و باور و به کارگماردن آنها در جامعه و سازمان است. فرآیند شایسته سالاری – شایسته خواهی شایسته خواهی به عنوان یک ارزش اجتماعی، همانند دیگر ارزش هاست که به صورت فرهنگ یک جامعه بروز می نماید. در فرهنگ اسلامی به این مهم توجه بسیاری شده است. تقدم فضلا و تآخر اراذل، توجه به سابقه، کارآمدی، تقوی و غیره در انتخاب مدیران و کارگزاران موید این مدعاست. شایسته خواهی مقوله ای فرهنگی است و دگرگونی آن کاری نغز و اصلاح آن تدریجی خواهد بود. از این رو به کوششی دراز مدت،…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از فرآیند شایسته سالاری چگونه است؟

  فرآیند شایسته سالاری چگونه است؟

  فرایند شایسته سالاری Meritocracy process چیست؟ برای پاسخ به این سوال اول باید با شایسته سالاری آشنا شویم. شايستگي‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ داشتن‌ توانايي‌، اختيار، مهارت‌، دانش‌، لياقت‌ و صلاحيت‌ است. شايستگي‌ها مجموعه‌اي از دانش، مهارت‌ها، ويژگي‌هاي شخصيتي، علايق، تجارب و توانمندي‌ها در يک شغل يا نقش خاص است که موجب مي‌شود فرد در سطحي بالاتر از حد متوسط در انجام وظيفه و ايفاي مسئوليت خويش به موفقيت دست يابد.6 در اصطلاح عام‌، شايستگي‌ و شايسته‌سالاري‌ بيشتر در انتخاب‌ و انتصاب‌ مديران‌ عالي‌ و مياني‌ سازمان‌ها به‌ كار مي‌رود. البته‌ اين‌ مسئله در مورد كاركنان‌ و مديران‌ عملياتي‌ نيز مصداق‌…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از شایسته سالاری meritocracy چیست؟

  شایسته سالاری meritocracy چیست؟

  شایسته سالاری meritocracy در لغت به چه معناست؟ معناي لغوي شايسته سالاري از دو كلمه شايسته و سالاري تركيب يافته است. شايسته صفت است و به معناي لايق و سزاوار آمده است. سالاري به معناي سردار، رئيس، بزرگ، پيشرو و قافله و لشكر آمده است. بنابراين شايسته سالاري در لغت به معناي پيشرو بودن در لياقت و شايستگي ها است. به بيان ديگر، اسم «شايسته»، «شايستگي» بوده و شايستگي در لغت به معناي «داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت است. * مقاله کاملی از شایسته سالاری شایسته سالاری چیست؟ شایسته‌سالاری (meritocracy) به شیوه‌ ای از حکومت یا مدیریت گفته…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از شرح وظایف مدیر مالی دست راست مدیریت

  شرح وظایف مدیر مالی دست راست مدیریت

  مدیر مالی « ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺣﺮﻓﻪ اي »  اﺳـﺖ ﮐﻪ داراي « ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي » ﺑﻮده وﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وداﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ . شرح وظایف ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات وﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ و ﺳﺎﯾﺮ داراﺋﯿﻬﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﯽ , ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد, اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋـﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿـﻮﺗﺮي. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا