مدیر مالی

  • مقالات آموزشیتصویر از شرح وظایف مدیر مالی دست راست مدیریت

    شرح وظایف مدیر مالی دست راست مدیریت

    مدیر مالی « ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺣﺮﻓﻪ اي »  اﺳـﺖ ﮐﻪ داراي « ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي » ﺑﻮده وﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وداﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ . شرح وظایف ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات وﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ و ﺳﺎﯾﺮ داراﺋﯿﻬﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﯽ , ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد, اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋـﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿـﻮﺗﺮي. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا